«جهانی فکر کردن و منطقه‌ای عمل کردن» یا «کلان فکر کردن و جزئی عمل کردن» تعابیر نغزی هستند که کمابیش آنها را شنیده‌ایم. تفکر به اطلاعات نیاز دارد و تفکر بدون اطلاعات همان‌قدر ناصواب است که اطلاعات بدون تفکر. برای اینکه جهانی فکر کنیم، به اطلاعات جهانی نیاز داریم. در راستای تفکر راهبردی، داشتن تصوری از کل بسیار اهمیت دارد. کسانی می‌توانند راهبردی بیندیشند، برنامه‌ریزی کنند و وارد عمل شوند که بتوانند تصویر مناسبی از کل داشته باشند. هر جزئی باید بتواند خود را در کل بازتعریف کند و بر این اساس، کسب مهارت ادراکی برای معلمان، مدیران و تصمیم‌سازان به‌منظور دستیابی به تصور شفافی از کل، اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد. هدف این کتاب ها در اختیار گذاشتن اطلاعاتی به منظور آشنائی خوانندگان به کلان فکر کردن، ایجاد مهارت ادراکی در معلمان، مدیران و تصمیم‌سازان است.

موسسه مدارس یادگیرنده مرآت در مسیر تربیت نسل یادگیرنده با «پشتیبانی از مدارس یادگیرنده» و تحقق رسالت «ایجاد موقعیت‌های یادگیری روزآمد مناسب و در دسترس برای تمامی‌ذی‌نفعان نهاد آموزش‌وپرورش به منظور بهبود توسعه انسانی کشور» و حرکت از حوزه نظری و رویکرد به حوزه روش و تکنیک، اقدام به انتشار مجموعه کتاب‌های «مدارس یادگیرنده» کرده‌است.